For years we have been providing
our business partners advice on the implementation of SAP

Wraz z rozwojem i rosnącym zainteresowaniem protokołem IP (Internet Protocol) oraz XML pojawiła się okazja dla branży finansowej do przejścia na jeden wspólny język komunikacji, który miał ułatwić wymianę informacji między instytucjami finansowymi, ich infrastrukturą rynkową i użytkownikami końcowymi.

XML nie jest jednak językiem samym w sobie, lecz metajęzykiem, umożliwiającym projektowanie własnych dialektów dla nieograniczonej liczby różnych typów dokumentów. Tym samym kilka inicjatyw standaryzacyjnych rozpoczęło opracowywanie komunikatów XML, z których każda używała swojego własnego dialektu. Doprowadziło to do potrzeby "tłumaczenia" z jednego standardu na drugi, co wymagało mapowania danych bezpośrednio z jednej aplikacji do drugiej i odwrotnie. Było to kosztowne, nieskalowalne, trudne do wdrożenia i utrzymania.

Celem wyeliminowania powyższych problemów Komitet Techniczny ISO TC68 opracował międzynarodowy standard dla elektronicznej wymiany danych pomiędzy instytucjami finansowymi – ISO20022. Standard ten ma za zadanie umożliwiać efektywny oraz płynny transfer danych w międzynarodowych transakcjach płatniczych poprzez ustanowienie globalnie standaryzowanych formatów danych i wspólnego języka komunikacji w różnych obszarach finansów.

Kluczową datą przejścia na standard ISO 20022 dla transakcji światowych jest 20 listopada 2022 roku, z fazą przejściową do listopada 2025 roku. Nowy standard jest szczególnie istotny dla banków i firm, które prowadzą międzynarodową działalność w zakresie transakcji płatniczych, ale także ma bezpośredni wpływ na działanie systemów klasy ERP.

Transakcje płatnicze przyszłości
ISO 20022 jest sposobem na uproszczenie komunikacji pomiędzy dostawcami usług i klientami, a także umożliwia wydajną, spójną i bezpieczniejszą wymianę plików, ponieważ błędy konwersji lub tłumaczenia spowodowane przez różne systemy i formaty danych należą już do przeszłości.

Standaryzacja transakcji płatniczych przynosi dalsze korzyści:
• Zastosowanie modeli komunikatów ISO 20022 gwarantuje, że informacje biznesowe będą płynnie przechodziły z jednego komunikatu do drugiego, niezależnie od składni użytej do transportu tych informacji biznesowych. Obecnie preferowane składnie ISO 20022 to XML i ASN.1, ale w przypadku wyboru nowej i lepszej składni modele nie musiałyby być zmieniane- zmianie uległyby jedynie zasady przekształcania modeli komunikatów w pożądane formaty komunikatów.
• Bogata struktura komunikatów ISO 20022 ułatwi przejrzystość i zwiększy efektywność operacyjną w zakresie przetwarzania bezpośredniego (Straight Through Processing), a także filtrowania komunikatów. Do transakcji mogą być dołączone referencje (np. numer faktury), co ułatwia odbiorcy przyporządkowanie przychodzącej płatności, a otwarte pozycje mogą być automatycznie rozliczane.
• Komunikaty finansowe oparte na ISO 20022 oferują dodatkowe funkcje, takie jak stosowanie różnych znaków specjalnych.
• Raportowanie jest ulepszone, ponieważ standaryzowane dane oferują więcej możliwości dla znaczących analiz i porównywalnych raportów.

Implikacje dla systemów klasy ERP
Obecnie proces uzgadniania płatności w systemach ERP, polegający na porównywaniu zapisów księgowych z wyciągami bankowymi w celu upewnienia się, że się zgadzają i nie wykazują żadnych rozbieżności, wciąż stanowi wyzwanie, ponieważ starsze formaty wiadomości często nie dostarczają danych, które mogłyby automatycznie uzgadniać płatności przychodzące z zaległymi fakturami. Nowa struktura komunikatów umożliwia m.in przenoszenie informacji o fakturach, a tym samym ułatwia uzgadnianie płatności wychodzących i przychodzących, oszczędzając czas i zasoby.

Tym samym systemy ERP, które są zgodne z ISO 20022, ułatwiają uzgadnianie wyciągów bankowych z należnościami lub zobowiązaniami. Nowe formaty plików będą miały wpływ w następujących obszarach:

Zobowiązania
W przyszłości będzie przesyłany nowy format pliku dla zleceń płatniczych. Formaty takie jak DTA zostają zastąpione przez format pliku PAIN (Payment Initiation). Biblioteka PAIN jest bardzo obszerna - nie wszystkie formaty są używane i obsługiwane wszędzie. Poniższe trzy typy komunikatów są najbardziej istotnymi komunikatami
PAIN: PAIN.001 Polecenie przelewu
PAIN.002 Raporty o błędach / statusie płatności klienta
PAIN.008 Zlecenia polecenia zapłaty

Należności
Gdy dane wyciągu z rachunku są przekazywane elektronicznie, informacje o rachunku są również przekazywane w nowym formacie pliku. Przykładowe komunikaty camt.
CAMT.052 Raport o stanie konta klienta w banku; Komunikat camt.052 zastępuje MT942.
CAMT.053 Wyciąg z rachunku bankowego dla klienta; Komunikat camt.053 zastępuje MT940.
CAMT.054 Powiadomienie Banku dla Klienta o obciążeniu / uznaniu rachunku; Komunikat camt.054 zastępuje komunikaty MT900 (Potwierdzenie obciążenia) i MT910 (Potwierdzenie uznania)

Biorąc pod uwagę, że przedsiębiorstwa nie mogą korzystać z przychodzących środków pieniężnych, dopóki nie zostaną one uzgodnione, szybsze uzgadnianie oznacza również, że środki pieniężne mogą być szybciej wykorzystywane do realizacji celów biznesowych. W rezultacie, usprawniony proces uzgadniania pozwoli firmom poświęcić dodatkowy czas na dalsze działania biznesowe, zapewniając jednocześnie porządek w ewidencji gotówki i należności.

Podsumowanie
Sektor finansowy przechodzi aktualnie znaczną transformację, której towarzyszą nowe technologie, modele biznesowe, zwiększona konkurencja i rosnące wymagania klientów. Aby instytucje finansowe mogły pozostać istotne dla swoich klientów w zakresie płatności, konieczne są zmiany wybiegające w przyszłość, a ISO 20022 może dostarczyć fundamenty dla innowacji w zakresie płatności, a tym samym również wywołać pozytywne zmiany w systemach ERP.

Source:www.iso20022.or

--------------------
Autor tekstu:
Magdalena Dadok - ERP Consultant Finance and Controlling & Project Manager