For years we have been providing
our business partners advice on the implementation of SAP

Faktura elektroniczna" lub "e-faktura" funkcjonuje w Polsce jako pełnoprawny dokument urzędowy już od 2005 roku, ale dopiero pandemia COVID-19 sprawiła, że coraz więcej firm zdecydowało się na elektroniczne wysyłanie faktur do swoich kontrahentów, a Ministerstwo Finansów zaczęło przymierzać się do wprowadzenia obowiązkowego stosowania elektronicznych faktur ustrukturyzowanych w obrocie gospodarczym począwszy od 2023 roku.

Pomimo tego, że nie jest to nowa koncepcja nadal istnieje pewne zamieszanie wokół tego, co dokładnie mieści się w tej definicji.

Poniżej odpowiadamy na kilka pytań dotyczących faktur elektronicznych. Postaramy się również przybliżyć temat systemu KSEF, który od stycznia 2022 wprowadza ustrukturyzowany format xml, czyli plik e-Faktury FA(1), a także przyjrzymy się korzyściom płynącym z prawdziwego e-fakturowania w porównaniu z innymi powszechnie stosowanymi typami faktur.

Co to jest e-faktura?

Faktura elektroniczna to faktura, która jest wystawiana, przesyłana, otrzymywana, przetwarzana i przechowywana elektronicznie przy użyciu określonych formatów dokumentów. E-faktury są cyfrowe przez cały cykl życia dokumentu, od wystawienia do archiwizacji.

Rozwiązania w zakresie e-fakturowania mogą pomóc w zastąpieniu zadań wykonywanych ręcznie zautomatyzowanymi działaniami w celu zwiększenia wydajności, eliminacji błędów i ułatwienia przedsiębiorstwom zachowania zgodności z przepisami prawnymi.

Co nie jest uznawane za e-fakturę?

Chociaż istnieje wiele akceptowanych formatów e-faktur, nie wszystkie faktury cyfrowe są e-fakturami. Oto dwa rodzaje faktur, które nie są uznawane za e-faktury:

 • Faktury w formacie PDF, zazwyczaj wysyłane pocztą elektroniczną, nie są e-fakturami. Faktury PDF nie mogą być przetwarzane automatycznie, ponieważ nie są przesyłane w ustrukturyzowanym formacie.\
 • Faktury papierowe, nawet jeśli zostały przekonwertowane na format cyfrowy, nie są e-fakturami, ponieważ nie zostały wystawione elektronicznie.

Jakie są zasady przesyłania faktur elektronicznych do klientów?

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) opisuje w art. 106m sposoby „zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury”. W myśl tych przepisów, faktura elektroniczna musi spełniać kilka wymogów:

 • autentyczność pochodzenia – pewność, co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury;
 • integralność treści – zawiera wszystko to, co faktura VAT;
 • czytelność faktury.

Wymagania te można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług. Ustawa rekomenduje następujące środki:

 • kwalifikowany podpis elektroniczny lub
 • elektroniczna wymiany danych (EDI).

Co jeszcze jest wymagane do przesłania faktury elektronicznej do kontrahenta?

Wymagana jest jego zgoda, czyli akceptacja odbiorcy do otrzymywania faktur w formie elektronicznej.


Czym jest efaktura w systemie KSEF?

Od 1 stycznia 2022 roku, Ministerstwo Finansów wprowadza Krajowy System e-Faktur, który będzie na początku rozwiązaniem dobrowolnym (na czas testów i wdrażania stosownego oprogramowania przedsiębiorców). Wdrożenie obowiązkowego formatu eFaktury KSeF jest planowany na 2023 rok.

Dzięki Krajowemu Systemowi e-Faktur (KSeF) będzie możliwe wystawiania i przekazywanie faktur w formacie ustrukturyzowanym. Faktury takie będą funkcjonowały w obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczanych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych.

 

Jak będzie funkcjonował system KSEF?

 System KSeF udostępni protokół HTTP i oparty o niego protokół REST.  REST API to oprogramowanie, które będzie umożliwiało:

 • wystawianie faktury,
 • sprawdzenie statusu wysłanej faktury,
 • pobranie listy faktur dla identyfikatora płatności,
 • wygenerowanie identyfikatora płatności,
 • pobieranie faktury,
 • uwierzytelnianie czyli potwierdzenie tożsamości podatnika.

Dostęp do systemu będzie można otrzymać poprzez:

 • profil zaufany,
 • podpis kwalifikowany,
 • unikalny Token przypisany do podatnika.

System umożliwia nadawania uprawnień dla np. biura rachunkowego czy też działu księgowości.

Struktura logiczna „e-Faktura FA(1)”

Struktura logiczna pliku, który będzie służył do generowania e-faktury, została opublikowana w dniu 29.11.2021.

Dla wszystkich rodzajów faktur będzie obowiązywała jedna struktura -  zarówno dla faktur podstawowych, korygujących, uproszczonych, jak i zaliczkowych i rozliczających zaliczki.


Elementy e-faktury:

Źródło: https://www.gov.pl/web/kas/krajowy-system-e-faktur

 
Poza obowiązkowymi elementami standardowej faktury VAT, e-faktura, która będzie wystawiana na platformie KSeF, ma zdecydowanie bardziej rozbudowany schemat. W związku z powyższym Ministerstwo Finansów stara się, aby Polska otrzymała derogację i mogła żądać od podatników większej liczby informacji, takich jak np.:

 • nr EORI (sprzedawcy lub nabywcy)
 • adres mailowy (sprzedawcy/nabywcy),
 • numer telefonu (sprzedawcy/nabywcy),
 • numer dokumentu WZ związanego z fakturą,
 • rodzaj zastosowanego transportu w przypadku dokonanej dostawy towarów,
 • dane identyfikacyjne przewoźnika,
 • data i godzina rozpoczęcia transportu,
 • adres miejsca wysyłki,
 • globalny numer jednostki handlowej,
 • symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług,
 • symbol Nomenklatury Scalonej,
 • typ skutku korekty w ewidencji,
 • numer identyfikujący fakturę korygowaną w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), i wiele innych.

Proces wystawienia e-Faktury KSeF

1. Faktura jest generowana w systemie podatnika (np. system finansowo-księgowy, sprzedaż),
2. System podatnika będzie połączony z systemem KSeF,
3. Po dokonanej autoryzacji będzie możliwe przesłanie pliku e-Fatkury,
4. System KSeF dokona autoryzacji podatnika oraz pliku faktury,
5. Wystawiona eFaktura będzie miała nadany unikalny numer faktury,
6. Faktura zostanie przekazana do nabywcy,
7. 
Faktury będą zarchiwizowane w systemie przez 10 lat.

 

Jakie są korzyści z e-fakturowania?

Jeśli e-fakturowanie jest wykonywane prawidłowo, daje możliwość obniżenia kosztów i zwiększenia marży zysku, co nie jest możliwe w przypadku fakturowania w formacie PDF i w formie papierowej. Oto kilka zalet e-fakturowania:

 • Oszczędność czasu i eliminacja błędów: E-fakturowanie umożliwia automatyzację czasochłonnych i podatnych na błędy zadań, takich jak wprowadzanie danych, dopasowywanie i zatwierdzanie, dzięki czemu można przesunąć pracowników do inicjatyw o większej wartości.
 • Lepsze przepływy pieniężne i niższy wskaźnik rotacji należności: Usunięcie papierowej roboty może w większości przypadków zmniejszyć zaległości w sprzedaży o kilka dni.
 • Bezpieczna wymiana dokumentów i danych: Szyfrowany transfer plików, podpisy cyfrowe i zabezpieczone systemy sprawiają, że e-fakturowanie to najbezpieczniejszy sposób wysyłania i otrzymywania faktur. Nie ma również ryzyka zagubienia faktur w poczcie lub wysłania ich do wiadomości śmieci.
 • Dostarczanie i przetwarzanie w czasie rzeczywistym: Wyświetlanie statusu dostarczania i przetwarzania dokumentów na żywo na platformach opartych na chmurze lub np. bezpośrednio z systemu ERP. Brak ryzyka zgubienia bądź zniszczenia faktury.
 • Śledzenie i identyfikowalność: E-fakturowanie automatycznie śledzi historię transakcji i całą drogę dokumentu, dzięki czemu nie trzeba poświęcać czasu na robienie tego ręcznie.
 • Przyjazne dla środowiska: E-fakturowanie pomaga zmniejszyć zużycie papieru i emisję CO2.
 • Spełnienie wymogów prawnych: E-fakturowanie z odpowiednim dostawcą usług zapewnia, że zawsze jesteś na bieżąco z przepisami podatkowymi i archiwizacyjnymi.
 • Gotowość do pracy zdalnej: Zadania związane z e-fakturowaniem mogą być wykonywane z dowolnego miejsca bez potrzeby korzystania z dodatkowych zasobów, takich jak drukarki, skanery czy usługi pocztowe.

  --------------------
  Autor:
  Tekst napisany we współpracy z Krzysztofem Jasińskim - Administrator systemu ERP